Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

Voor een betere kwaliteit opvang

Wet IKK, voor een betere kwaliteit in de kinderopvang

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) treedt per 1 januari 2018 in werking. Het plan is ingericht in vier pijlers. Daarin staan 21 concrete maatregelen die de kwaliteit van kinderopvang op termijn moeten gaan verbeteren en die de regeldruk voor aanbieders van kinderopvang moet verlichten. 

Pijler 1: De ontwikkeling van het kind staat centraal
De pedagogische doelen worden concreet uitgewerkt en opgenomen in een pedagogisch beleidsplan. Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen, waarbij het kind door de pedagogisch medewerker structureel wordt gevolgd in zijn ontwikkeling.

Pijler 2: Veiligheid en gezondheid Samen met de pedagogisch medewerkers wordt een actueel beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid ontwikkeld, waarin o.a. wordt beschreven hoe uitvoering wordt gegeven aan het vierogen-principe.
Verder moet er op iedere locatie altijd minimaal één volwassene aanwezig zijn die beschikt over het certificaat ‘Kinder-EHBO’.

Pijler 3: Stabiliteit en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk
Het uitgangspunt is maximaal twee vaste gezichten voor 0-jarigen. Bij een openstelling van minimaal tien uur kan maximaal drie uur per dag worden afgeweken van de vereiste beroepskracht-kindratio (BKR). Daarnaast wordt er een verruiming beoogd van de inzet van anders gekwalificeerden in de bso.

Pijler 4: Kinderopvang is een vak
Alle pedagogisch medewerkers in Nederland moeten beschikken over niveau 3F voor spreekvaardigheid. Wanneer zij met baby’s werken, moeten zij daarvoor aanvullende scholing krijgen. Ook worden er taaleisen gesteld aan pedagogisch medewerkers in een meertalige opvang. Er dient een opleidingsplan te liggen waarin voor alle pedagogisch medewerkers wordt beschreven hoe er wordt gewerkt aan hun ontwikkeling en kennisverbreding. Om deze ontwikkeling te stimuleren, wordt gestreefd naar een landelijk systeem van permanente educatie. De regels van formatieve inzet
worden ook aangescherpt. BBL’ers en stagiaires mogen nog maar beperkt worden ingezet en vrijwilligers mogen zelfs helemaal niet meer formatief worden ingezet.

Overige maatregelen
Een aantal maatregelen is uitgesteld en wordt per 1 januari 2019 van kracht. Dit betreft wijzigingen in de BKR, pilots Innovatieve opvang, inzet pedagogisch beleidsmedewerker voor beleidsontwikkeling en coaching pedagogisch medewerkers en eisen ten aanzien van gedeelde buitenspeelruimtes.

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een document opgesteld met daarin een overzicht en uitleg van alle maatregelen die per 1 januari 2018 ingaan.